Merry Xmas.

3e12887247f711e2afd722000a1f98d6_7

…and we drank wine through festive straws.